جدول خصوصیات اجاق های ایستاده

مدل صفحه رنگ کناره رنگ شیشه ابعاد (mm) وزن محصول (kg) Flames نوع شعله ها    شبکه    ترموکوپل فندک
خودکار
موتور
چرخان
فن
داخل فر
شیشه
متحرک
  طول x عرض x ارتفاع بدون
بسته
با
بسته
AUX SR   R   WOK      
پانکس لعاب سفید مشکی 900x600x900 72 78 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانکس لعاب سفید رفلکس 900x600x900 72 78 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانکس لعاب مشکی رفلکس 900x600x900 72 78 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانکس لعاب مشکی مشکی 900x600x900 72 78 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانکس استیل سفید سفید 900x600x900 72 78 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانکس استیل سفید رفلکس 900x600x900 72 78 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانکس استیل مشکی مشکی 900x600x900 72 78 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو لعاب سفید سفید 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو لعاب مشکی رفلکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو لعاب مشکی مشکی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو استیل سفید سفید 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو استیل استیل NO.4 رفلکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو استیل استیل NO.4 مشکی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو استیل استیل NO.4 سفید 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو استیل استیل NO.4 رفلکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
پانیو استیل استیل NO.4 مشکی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 2 بله بله
روز لعاب سفید سفید 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز لعاب سفید رفلکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز لعاب سفید ارغوانی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز لعاب سفید زرد 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز لعاب سفید آجری 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز لعاب سفید طوسی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز لعاب مشکی مشکی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز لعاب سفید طوسی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز لعاب سفید اینوکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل سفید سفید 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل سفید رفلکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل سفید ارغوانی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل سفید زرد 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل سفید آجری 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل سفید طوسی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل مشکی مشکی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل سفید طوسی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل سفید اینوکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل استیل NO.4 سفید 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل استیل NO.4 رفلکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل استیل NO.4 مشکی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل استیل NO.4 ارغوانی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل استیل NO.4 زرد 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل استیل NO.4 اینوکس 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل استیل NO.4 طوسی 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر
روز استیل استیل NO.4 آجری 900x600x900 79 85 5 x1 x2 x1 x1 چدن بله بله 3 خیر خیر